WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:215 回復:4 發表於 2021-7-23 18:07:22
本主題由 212love 於 7 天前 解除高亮
累計簽到:2133 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-7-21 12:03:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

未懷孕/堕胎 Unpregnant, 2020.[MKV / 10.54G] 2160p [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 喜劇 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2020
資源: BT资源
1.png
2 Z: Y# i, Z1 }+ y& d' _  X
9 c" l0 r  J! L' G/ d  O2 S◎译 名 未怀孕/堕胎
4 \  ?5 ?6 a* Y& O◎片 名 Unpregnant
( W  x( t$ E: V5 t◎年 代 2020
# P" {  V4 f9 g$ i) L. V3 y◎产 地 美国5 Z% l# y6 U2 I0 S
◎类 别 剧情 / 喜剧
, g5 h7 j, o! _9 }" L+ c◎语 言 英语
. u6 @7 t8 _4 p7 Z; G! @◎上映日期 2020-09-10(美国网络)
6 T* x. j. A, J7 K6 H: k2 |8 [4 B◎豆瓣评分 6.8/10 from 1496 users8 l- |9 ^* B) R! r
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/34440481/
* R) X( T6 i  q2 ~7 F+ s◎片 长 103分钟
" m" `7 z' V% k3 P◎导 演 蕾琪儿·戈登堡 Rachel Goldenberg
( C9 i3 O4 m& B9 s# g$ v# U◎编 剧 詹妮·亨德里克斯 Jenni Hendriks / 蕾琪儿·戈登堡 Rachel Goldenberg / 比尔·帕克 Bill Parker / 詹尼弗·凯廷·罗宾逊 Jennifer Kaytin Robinson / 泰德·卡普兰 Ted Caplan / Ted Caplan Ted Caplan
0 ]* }' X9 E- U1 O* W  P9 |◎主 演 海莉·露·理查森 Haley Lu Richardson
. {0 R+ l% j1 O% N. U4 m   芭比·费雷拉 Barbie Ferreira  ~. V& I3 ]* ?5 y3 r( f) X/ N! K
   吉安卡罗·埃斯波西托 Giancarlo Esposito. U/ ?8 m; \) m  G5 ]! Q( F
   亚历克斯·马克尼科尔 Alex MacNicoll
, D, Z3 D" B* ?8 \: F6 x: W   布瑞金·梅耶 Breckin Meyer% ~; x9 p& ?' k8 M
   舒格·林·彼尔德 Sugar Lyn Beard
4 F: H' Q0 Q5 f7 E+ }6 J   丹尼·洛夫 Denny Love
, [# ^) [: M6 b+ E, i   玛丽·麦克科马克 Mary McCormack* a% \- E5 J6 [3 w. P
   贝蒂·胡 Betty Who
: q( L3 [8 s) c1 m   杰瑞尔·普雷斯科特 Jeryl Prescott1 E; y. N- @* Q8 ^
   雷蒙娜·杨 Ramona Young4 Q7 s$ ~" ~$ l5 D7 A! E/ ~6 S3 N0 u5 I
   卡拉·罗伊斯特 Kara Royster
* c- V+ ~, r6 m" q; B   梅格·史密斯 Meg Smith- U& M- V2 G0 N1 T7 j" j9 v# `
   莎朗·安妮·亨德森 Sharon Anne Henderson
2 l5 V- N- X3 U$ U4 z" w5 U) ]( M& Q   马科斯·德席尔瓦斯 Marcos De Silvas
  W. T* i5 }' c% {' d+ j. w   戴安娜·维利加斯 Diane Villegas& R, C( O* ?5 z+ _+ E8 q2 U
   玛丽·瓦根曼 Marie Wagenman
. d& @* j6 ~: f! x+ {7 @2 I; }+ f6 n( N8 Y5 ~8 @
◎标 签 青春 | 喜剧 | 美国 | 公路 | 成长 | 2020 | 友情 | 剧情
4 P& A) p2 N% ~1 {9 C% Q& @- d" }
◎简 介 : F+ k2 _5 K6 ?! b8 Z

$ m: i( Z3 A( k! s! t: j  m3 ? 女孩Veronica(理查森)发现自己怀孕了,她只能和有车的“前”好友Bailey(Ferreira)一起上路,寻求合法堕胎:Veronica的男友很窝囊,她自己也不想这么年轻就当妈妈,不然会影响她的常春藤大学梦。而她所在的美国密苏里州规定未成年人必须有父母同意才能堕胎,她的父母并不同意。Veronica决定旅行900英里,去新墨西哥州堕胎后回家。
/ l0 y5 ^6 G! L2 r  k  O: H. \ / P0 Z. d' K" k" N' k: H& G. L
 Veronica是个沉迷于ins、成绩优秀、雄心勃勃的好学生,而Bailey是个孤独、毒舌的酷儿,对Veronica的新朋友们忍耐度为零。这样两个人怀着这样的目标一起上路,途中行差踏错,既有动情之处,又有幽默。
1 ]8 L! W7 v8 g4 A" b, b4 wVideo
4 K  Y5 }$ K2 e0 v( }' [6 M0 M. RID : 1: G3 B! q2 x! ~+ U
Format : HEVC
6 Q4 ~! U+ u# ^Format/Info : High Efficiency Video Coding/ b& |+ S& j: W- [1 _
Format profile : Main [email protected]@High6 T8 \! O+ [. V6 Q$ \& g! v- b
HDR format : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
1 J  O' ^: n" d4 ^+ \+ y) uCodec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
( o$ u8 ]- L% X& F6 k" q( DDuration : 1 h 43 min
9 X/ ]; a: F; x' y* }Bit rate : 14.2 Mb/s( u8 q5 B! x5 j) s0 k( c. \- B9 Z( E
Width : 3 840 pixels
3 o+ {5 Q; r! {! |: P" ^& P6 cHeight : 1 608 pixels4 d& |  ?3 r. D
Display aspect ratio : 2.40:1
! K' z, ]& K  G# L6 s( ^6 F5 oFrame rate mode : Constant
6 h. f' |4 D2 b! f4 p! hFrame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
. `& E9 R% r6 iColor space : YUV( `6 u* ?4 h7 p0 I, r+ |4 u! ]
Chroma subsampling : 4:2:0 (Type 2)+ G8 m1 Y5 X- B' I
Bit depth : 10 bits$ x0 `( u2 I) |$ t4 u
Bits/(Pixel*Frame) : 0.0966 Z2 t- R4 ]  }$ x% B& l
Stream size : 10.3 GiB (97%)
% _3 @, t& J* b3 o  T6 [$ O4 bLanguage : English
1 b1 Z! L6 [; i9 r% J0 U% `Default : Yes
0 [5 E# h- @; @9 U" A$ S: yForced : No+ q: `$ K" v  v/ u( k6 A" s
Color range : Limited
, [& s: f9 q- c: y4 h$ v- M: {8 aColor primaries : BT.2020
( [0 s+ D" p- R" b' YTransfer characteristics : PQ" T% ?, Q- y( `9 c3 ^+ }3 C: U
Matrix coefficients : BT.2020 non-constant7 Q9 o, D( w% g; E$ N
Mastering display color primaries : BT.2020
4 v6 M$ K  {" uMastering display luminance : min: 0.0050 cd/m2, max: 1000 cd/m2: _# E- t, R& M+ X5 B
Maximum Content Light Level : 978 cd/m2# _( i; S' y2 M7 I+ X
Maximum Frame-Average Light Level : 155 cd/m2
% q' u+ f$ X6 F! |# O
2 |8 @3 D, u$ i2 y1 L& NAudio
; K* u/ A" k1 D9 `ID : 2
0 A7 F- q; G% W; DFormat : AC-36 X# m' j9 q5 ?* f* d7 e
Format/Info : Audio Coding 3, D4 }; ~3 H6 H0 x4 _
Commercial name : Dolby Digital
. j3 X/ ^8 t; [4 @2 j. @+ c4 L5 CCodec ID : A_AC33 ^$ T( l! V# K
Duration : 1 h 43 min
3 n) q4 N! b, M, s1 j* N4 xBit rate mode : Constant
( t# M4 ~3 C2 JBit rate : 384 kb/s
" U1 X9 X7 X3 FChannel(s) : 6 channels/ w2 i3 f7 G4 C1 }) z$ c1 @
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
0 A  ]" ?: d5 x& y  p( ESampling rate : 48.0 kHz5 g9 C* C& c8 R0 l( \9 `) B
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)$ Z5 S" K: j1 C  t0 W
Compression mode : Lossy
# E" z# P' u# F) g$ g# PStream size : 285 MiB (3%)1 L# Z$ S- g3 Q# S4 ?, C( n- n
Language : English
) R7 V; ^  Q" ]! e2 M8 vService kind : Complete Main
4 m: \- I6 |, d' Y: q' p0 CDefault : Yes8 f2 m$ `* L2 i- r* e
Forced : No' O- a3 Z" P5 o& V8 o& J
% E# X; p% f6 L" M) S+ S
Text6 V8 o6 p8 U3 v
ID : 3/ B; `, U, `- o+ g$ j9 i
Format : UTF-8& g% o  ?0 v9 Z
Codec ID : S_TEXT/UTF8
1 K6 P  t; I" z9 ?- [3 C( JCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text  O( Y( Z% B; V, N% L! J
Duration : 1 h 39 min, [" P: }* a. a& k2 j9 {
Bit rate : 78 b/s
: b& _8 O0 ?3 J  G2 \2 h$ c6 ZCount of elements : 1677! E4 t9 q( `5 F7 n
Stream size : 56.7 KiB (0%)
: H" H4 Q( a' k4 A( f  M2 ~* w- UTitle : (SDH)
/ C' R  s9 b$ G) FLanguage : English' t4 w8 w/ S6 l! N
Default : No( _+ I7 ?. j. t5 l6 Y( p& o
Forced : No
5 N" B9 ]3 e' I
, m) t, q" w1 b  {* \; f' [0 Y# H

未懷孕. MKV.torrent

13.81 KB, 下載次數: 8

累計簽到:71 天
連續簽到:71 天
發表於 2021-7-22 05:11:08 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
兩個人懷著這樣的目標一起上路,途中行差踏錯,既有動情之處,又有幽默。感謝樓主精采分享。
累計簽到:269 天
連續簽到:2 天
發表於 2021-7-22 21:18:02 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
感謝樓主精采分享
累計簽到:249 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-7-23 18:07:18 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到:249 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-7-23 18:07:22 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

回復樓主 親!! 下午好,中午養足了精神嗎?讓我們一起渡過下午茶時間,WK有您更精彩!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部