WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:70 回復:2 發表於 4 天前
本主題由 212love 於 前天 10:12 解除高亮
累計簽到:2128 天
連續簽到:1 天
發表於 5 天前 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

自由鳥 Free.Byrd., 2021.[MKV / 5.56G] 1080p [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 喜劇 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2021
資源: BT资源
1.png ) w, Y( _0 r4 y" a. W8 k

2 u- w7 z* p7 f2 d5 r7 ?◎译 名 自由鸟
* @1 G7 R" B: o" {' p◎片 名 Free Byrd) w, x; z+ C: V: i+ F& I, o* M
◎年 代 2021
4 n+ t- Q5 K2 p' H( ]& w8 d* C◎产 地 美国
1 @2 b: S- A) P. I: f) |◎类 别 喜剧
# E5 k8 G7 |+ ^◎语 言 英语! o) m9 p" c; `
◎上映日期 2021-04-01(美国)
0 L' K* x2 Z+ u1 M7 K◎豆瓣评分 /10 from 0 users
1 a, d1 [) F2 L◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35420802/
' ]( p9 c4 h6 T/ e◎片 长 89分钟
2 V6 B, _0 M3 M- j◎主 演 雷蒙德·J·巴里 Raymond J. Barry/ r. P+ A( w: X" L, A$ h
   桑德瑞拉·艾弗里 Shondrella Avery; G6 N! `9 q) o2 F+ T3 Z$ B; G
   珍妮·扬 Jeanne Young5 ?2 s2 @) o* W3 ?/ m% U

1 O7 v7 }6 T" n4 Z9 j. K◎简 介 3 U% M; h2 t8 u* o, g
* V8 h& n' @) N! I. i' F
 A middle-aged underachieving van driver, Jay (Randy Nazarian), is assigned to drive an irascible senior, Harry (Raymond J. Barry), to a new home. Along the way they have a series of misadventures, including being picked up by a troupe of burlesque dancers led by Red (Shondrella Avery) and performing an impromptu comedy act. An enlightening journey that gives both men new perspective on life.
0 B  Q% k8 U7 {% K9 TVideo
* O# A- S, F1 M6 {( FID : 1
; b9 u3 d& t! a' FFormat : AVC
" P1 Z% @( Z8 V. S+ j& a3 E3 I5 dFormat/Info : Advanced Video Codec
% H! V+ \/ i: p, GFormat profile : [email protected]
7 b! Z# ^9 H- J6 t5 C( o2 ~Format settings : CABAC / 4 Ref Frames! r# {% j, A5 P$ ^& ~; N; z" H
Format settings, CABAC : Yes$ U+ v7 n4 o. i5 B# ?% z; o
Format settings, Reference frames : 4 frames9 N' G6 f% x' V
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
/ A( ]" c. A5 _: kDuration : 1 h 29 min' O/ F/ B% C9 u! m2 d) f0 `' g
Bit rate mode : Constant
4 Z, Y( ~6 {0 T- u, R& IBit rate : 8 524 kb/s- m+ e" Y" V5 M9 n2 r2 D) k
Nominal bit rate : 10 000 kb/s
# m& f! n0 ]4 [( l1 F2 U4 PWidth : 1 920 pixels
: e! ]& G1 I% d& u, RHeight : 1 040 pixels
" _( G7 C1 N1 |7 T" eDisplay aspect ratio : 1.85:1( n( x5 s: i$ E9 h0 G
Frame rate mode : Constant/ }( p8 s- U9 q. h
Frame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
; ]# n5 D/ q4 s4 D* i( [Color space : YUV
, s6 t3 q& Q- t  t/ L" pChroma subsampling : 4:2:0
1 r: y: M/ _. s' Z2 u) Y/ gBit depth : 8 bits
9 M2 y1 ]6 m1 ?1 `Scan type : Progressive
7 q3 m# s8 ?3 ]6 s. IBits/(Pixel*Frame) : 0.178- z' H  M* \  i% p+ R) `$ `
Stream size : 5.32 GiB (96%)
( U, c* P. k, O# b* v& BLanguage : English
: U- w7 U, i" @' qDefault : Yes2 ]: G8 s1 W, M
Forced : No
( H' a( o+ W; q9 S4 bColor range : Limited/ O. j* M( ]8 y) u
Color primaries : BT.709
( ^; n+ D- N: O5 J/ Y  e& w4 kTransfer characteristics : BT.709
  U# v' F8 H8 H5 V+ u0 K( LMatrix coefficients : BT.709
% g" T1 N2 F7 i- h- j5 P* v* c! L( U
Audio
0 }6 L( o5 W1 X, {ID : 2
7 [# ?" L( @4 s) T. m2 D2 {( {Format : AC-32 Q# b8 S' k' i  e
Format/Info : Audio Coding 3$ M/ K+ u4 K: v3 @; w/ ^
Commercial name : Dolby Digital
0 f0 }5 J! t! v9 L& ]- }# F9 H/ ~Codec ID : A_AC35 O$ t$ m% M) ^) Q, }* [$ ]0 {
Duration : 1 h 29 min
! F! [9 o7 C: b7 g. _7 MBit rate mode : Constant) \5 f  m8 n/ P5 I7 @4 Z" Z
Bit rate : 384 kb/s
8 R9 r) b3 n+ Y. q4 VChannel(s) : 6 channels
$ I5 I4 G( C# h7 B8 QChannel layout : L R C LFE Ls Rs! D' Y4 N9 d5 a2 T7 K
Sampling rate : 48.0 kHz7 K5 D3 x2 Y  j3 U6 t0 c3 h( p
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)# X; P8 q( x: {# h1 R4 \( A
Compression mode : Lossy* W0 i. W6 j9 W6 {( u- u, N
Stream size : 245 MiB (4%)0 b+ p8 r9 U2 Q/ V
Language : English
7 o. ^, H1 `, kService kind : Complete Main8 m, }3 i" |% w( s% v' d
Default : Yes/ P1 @; F2 E! K  N$ R
Forced : No- F8 Z0 a" X+ c4 Z% |
! I* W/ O0 g2 T# f! F( e
Text #1
; w8 Q- l( ~4 y8 [, bID : 32 U; Z8 |% d4 F/ ^
Format : UTF-89 _, I2 K$ @" ], a  ^: ?
Codec ID : S_TEXT/UTF88 g% `; `  j' a, K" p# I
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
4 x& u8 e: _" _% [Duration : 1 h 25 min( R5 i/ u( X& e" g( E! U
Bit rate : 74 b/s' m* e; I1 y9 W3 D
Count of elements : 1636
5 ?8 Z: i* ?% f/ zStream size : 46.3 KiB (0%)& }, s5 }8 C* |6 ^, ?
Title : English
" _. b7 \, D, m" r3 o: ]6 m2 c; sLanguage : English
/ x& A* @7 {6 F  R. f1 w9 ~Default : Yes# h8 o5 A7 @% X; w% _4 Z" ~$ I  u
Forced : No/ e7 ]$ L  r8 N6 Z& v

( ?% n+ I, S; g, e9 `; X0 }Text #2
+ v! [) a* I6 gID : 4
/ t! N9 S+ k. ^4 v9 j+ oFormat : UTF-8
" Q! ~0 O9 Z# g8 OCodec ID : S_TEXT/UTF8* e  f. i5 b1 t5 M: \( G
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text" `3 ?) P' y" G" I% t9 ~
Duration : 1 h 25 min
& A; w: S# P2 \3 |$ HBit rate : 76 b/s
7 x7 {/ ^& {# x3 ^) J3 N  zCount of elements : 1730
: x1 z' j) ]6 YStream size : 48.0 KiB (0%)' }# P8 P$ }  f  ?5 S. |9 ]
Title : English [SDH]
* w0 T6 N7 K. H  SLanguage : English
& T' R: e) c" D- bDefault : No
6 w# F2 p/ `- ~4 m7 b' f' G3 Y, Y' x5 SForced : No
7 |! J9 a8 D  b2 ]6 p0 S
9 I5 @. j! B0 v9 J( }! g. N; dText #3% G% `; h6 {2 J, Y6 \7 R
ID : 54 X; }. o2 w, F" c' A5 {7 _* b! d' a
Format : UTF-8
8 h; _% H! a+ e7 xCodec ID : S_TEXT/UTF8" U4 U7 C& W' z2 \9 i1 D
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
; d5 A7 {6 @$ b2 ~! [, wDuration : 1 h 25 min
9 X% c- |0 {# H4 [Bit rate : 79 b/s: o- X; K( \, t5 ^& H! R1 T) d7 D
Count of elements : 1782. I, W( ~4 ]3 C; E; W
Stream size : 49.8 KiB (0%)3 P* k& h% M* W- {: F  p
Title : Spanish [SDH]
0 A. K' i4 X) N8 R6 C9 ]Language : Spanish4 w' d( y1 B2 l$ b" n5 @
Default : No
4 b  \$ S2 B" XForced : No: l0 _: ^% M2 |  H3 e3 J
. n! d2 {7 ^6 Z* E; O9 s4 c" u8 Y
Menu& m5 z) G. R7 Z5 J! f$ ]/ Z; T- @+ v
00:00:00.000 : Chapter 1
* s  H+ }: T- f% Y2 B00:09:41.289 : Chapter 2
! m" g# M8 g/ [00:19:48.521 : Chapter 3
2 ]5 y/ P" {) K  n7 M00:31:25.009 : Chapter 4. e/ _0 K" ?2 j8 q* I
00:39:14.144 : Chapter 58 C- C$ j( x! Z4 A8 m) E4 ~
00:49:24.587 : Chapter 6& L; I, [- T% @% a8 f5 K! f# }2 r
00:57:55.179 : Chapter 7) g" I; i% \4 G$ F( @& V
01:09:47.724 : Chapter 89 W7 \0 k6 Z6 w5 S$ s
01:19:56.666 : Chapter 9" B8 o/ w8 A+ D+ g7 z( x1 B! v. r
01:26:15.753 : Chapter 10
1 F- X' Q& n! ?* C& D
% B( U+ _& U- [# i1 T/ Z) m

1 {) |4 B! D/ _' w

自由鳥. MKV.torrent

28.41 KB, 下載次數: 3

本帖點贊的會員︰

累計簽到:70 天
連續簽到:3 天
發表於 5 天前 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
很讚的文章,謝謝咯!相信WK因為有你而更加精彩!
累計簽到:1092 天
連續簽到:37 天
發表於 4 天前 | 顯示全部樓層
辛苦了版主,謝謝您無私分享

回復樓主 親!! 現在是後半夜!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部