WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:85 回復:3 發表於 4 天前
本主題由 212love 於 前天 11:30 解除高亮
累計簽到︰1994 天
連續簽到︰30 天
發表於 4 天前 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

寶劍與權杖 The.Warrior.Queen.Of.Jhansi., 2019.[MKV / 6.78G] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 
地區: 英國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
1.jpg
  b& r3 s0 M" ~# S) H' T, w( H! a) a9 ?' Q! e% s( h$ m$ j# ^0 A  a1 a
◎译 名 宝剑与权杖 / Swords and Scepters / Swords and Sceptres: The Rani of Jhansi0 C& _8 P: w4 J+ {6 n- I: h% {
◎片 名 The Warrior Queen of Jhansi
6 V" p- W; f: n8 D; h* g7 Z◎年 代 2019
/ Q' k4 q8 D: L2 Y6 P0 C◎产 地 英国/ x+ m( N' P: m8 d) g0 A3 L2 C6 o
◎类 别 剧情. W* R5 ~. c4 ^& j
◎语 言 英语# F) j" i$ r3 w8 C( J7 [$ X
◎上映日期 2019-03-10(温哥华女性电影节)
/ P0 [* Q& f6 u◎IMDb评分 3.5/10 from 245 users
; \) u+ F- G$ Y+ u( m◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt6916348
' W. j- @$ _' T- u1 H: x+ s' O◎豆瓣评分 0/10 from 0 users' w$ G- ~8 G, J1 J, F
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/27191803/# U3 L- g/ l' d% L! d& G& h
◎片 长 103分钟
1 L# E( m8 S( R, f, ^◎导 演 Swati Bhise
6 g& ^: g$ N% C1 T, o8 [, z5 k◎编 剧 Devika Bhise / Swati Bhise / Olivia Emden+ y  Z. X0 _* @; ^0 @, @; y
◎主 演 鲁伯特·艾弗雷特 Rupert Everett
# u7 J9 }! \6 o# W0 l   德里克·雅各比 Derek Jacobi
" l0 \. z7 x3 N   乔迪·梅 Jodhi May  Z6 V& ^- I7 `8 }9 T8 e8 x& N; D! s
   内森奈尔·帕克 Nathaniel Parker
0 I- ], u! y& ~# D" c# @; ?% z' w" T   德维卡·贝斯 Devika Bhise9 v7 M8 y, x5 E3 x# D: U
   Ben Lamb
- T7 X8 I/ L" M# n
4 N+ L# c9 p$ b6 S* `0 |% Q
& \# U: S" s$ |! p# l4 Y( d" g: J◎标 签 印度 | 英国 | 2019年上海国际电影节 | 历史 | DerekJacobi | 剧情 | 2019SIFF | 首选
% K) Y4 U2 @/ Y8 m5 K9 t8 `3 T& v3 E" e' w" g. v
◎简 介6 W# O& ?/ Z* ^0 b
: o: C# r/ E* H( v/ q  K
 鲁伯特·艾弗雷特、德里克·雅各比加盟[宝剑与权杖](Swords and Scepters,暂译)。主演德维卡·贝斯、乔迪·梅、内森奈尔·帕克等。印度导演斯瓦蒂·贝斯执导,故事聚焦印度“詹西女王”拉克希米巴伊1857年反抗英国东印度公司的起义行动。艾弗雷特、雅各比分饰休·罗斯爵爷、帕默斯顿勋爵。6 g$ G" N8 R$ g$ e
Video
  C5 V% l8 z3 x. SID : 1
' Y6 e- S! r6 WFormat : AVC
5 r$ H; a( |2 P: b) c9 j/ mFormat/Info : Advanced Video Codec
3 ]+ q; A  J3 F- H5 CFormat profile : [email protected]5 G0 ?( Y! i: a) w
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
8 D0 |- o( f  L$ B* W# D/ H( qFormat settings, CABAC : Yes3 }9 s! C9 D4 q0 r4 Z- H
Format settings, Reference frames : 4 frames
% V' v0 y1 f4 X, z8 QCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
3 d: n' l+ u  v- i/ lDuration : 1 h 42 min  B: E3 h+ E+ t! U* E8 k$ v
Bit rate mode : Constant
' {( S" ^( W# r7 C) p8 M2 E5 B& {Bit rate : 8 813 kb/s$ |2 p7 ^" u- I) _$ e) R
Nominal bit rate : 10 000 kb/s
" E* q$ O, j+ |3 _8 P+ k% BWidth : 1 920 pixels* C$ O+ o, [! ^( U" g) L
Height : 800 pixels
7 Z5 C9 q: ~3 u' YDisplay aspect ratio : 2.40:1: K4 h" V8 Y; {( t
Frame rate mode : Constant+ Y% j& W, K1 W& B
Frame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
! @# R- F8 [2 kColor space : YUV4 H* f! U# N! O1 u1 X5 c  M
Chroma subsampling : 4:2:0
, I; a' m) l1 b7 a* O9 k' k+ BBit depth : 8 bits
3 I+ v, t( J% J/ J# z* YScan type : Progressive
2 B. R2 E5 x/ B9 e7 ]6 OBits/(Pixel*Frame) : 0.2390 `2 y* B0 `" P& W6 E& r
Stream size : 6.32 GiB (93%)  W. K( ]' }% i' g8 Q, ]; ]# C8 z
Default : Yes
5 a  `% U2 N* c9 b0 z% r4 O0 lForced : No
* h! X7 `  I  rColor range : Limited
+ M* v' g: Z" k8 b3 vColor primaries : BT.709) p6 `1 E, z- v/ l
Transfer characteristics : BT.709# e7 F+ e+ B8 m/ {' o- O3 D
Matrix coefficients : BT.709' J5 X1 g% T/ A9 J# x
, X9 [, E. _; a, z9 I" Q3 h
Audio
0 `/ S/ A# X1 x* Q8 wID : 28 ~' _5 j) E0 o
Format : E-AC-33 a. t& Q! I4 m( K! z! N9 y
Format/Info : Enhanced AC-3
7 t6 D" u0 o5 d# v0 sCommercial name : Dolby Digital Plus  D' U, u" A6 y; Z' C. S
Codec ID : A_EAC3. @+ Y1 f+ J% g3 A4 d
Duration : 1 h 42 min: d6 s! d, a2 R4 o
Bit rate mode : Constant
- @# }1 l- ~& _( [+ k- @% a4 x" vBit rate : 640 kb/s% G/ ~' \+ A/ N8 ?4 T
Channel(s) : 6 channels
* j# k- M, v" TChannel layout : L R C LFE Ls Rs4 y1 {: W& D: ?) \- x$ e3 O+ O/ K
Sampling rate : 48.0 kHz
' I! D% w- J7 u! N  ~% yFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)! e9 W# y2 p' W
Compression mode : Lossy2 D: {+ [( R- o- ^& X' ~! D1 h2 [
Stream size : 470 MiB (7%)
4 {5 q  g3 H( W9 J$ e! i$ z2 Y, _- OLanguage : English9 y3 j6 h* E: ]' S3 J
Service kind : Complete Main+ t& q7 u6 b6 u
Default : Yes+ [1 B8 u: L: h) s: v, o! E" b
Forced : No
3 t8 M$ l" c% T" |$ W5 C4 u* ~
1 E) n5 Z$ |; F% aText #1
% y2 Q. \( F1 G4 V9 J* h4 J* b# A1 _3 aID : 3
/ Q% \3 G3 v( `5 fFormat : UTF-80 y* D0 `% a* @# [5 |8 p/ A
Codec ID : S_TEXT/UTF8
  [* C6 }  I1 X" ZCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
* r) m+ |3 N, u/ j3 x7 RDuration : 1 h 35 min* A" Q; ^; A! U8 a1 j* h5 K
Bit rate : 46 b/s
/ J, M9 W2 R1 `9 XCount of elements : 1040
7 w! g' a. m: LStream size : 33.0 KiB (0%)
+ s: ^' Y8 X( ]  L1 E; `/ fLanguage : English7 y% o5 N7 D+ H1 F  `" S% `" y
Default : No
* S" N7 [+ N& QForced : No
4 b2 \& }! k4 I( V% g- G2 b+ d; G1 z) D5 T  y& n, Q. f6 A. p
Text #2; b$ f2 g6 ]2 e1 S
ID : 4% e; A/ c9 `- H3 H0 o' ^  z
Format : UTF-8& q3 P3 {$ y% n& m, L7 V- L' P
Codec ID : S_TEXT/UTF84 J9 P/ Z) L! E. s$ w
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  R  N7 R6 ]- ~+ z, v, ~Duration : 1 h 35 min
1 [) k# |+ z' U) i2 K( Q5 r! R+ u* V, V# {Bit rate : 53 b/s
' n7 U+ ~* F, HCount of elements : 1259
2 p  _, i1 J2 W! sStream size : 37.4 KiB (0%)1 ]. a' Q, D" E+ X+ q3 L4 _9 W
Title : SDH
* D, N0 a( D' M2 c' ], L/ X2 E* fLanguage : English2 q, Y9 T4 Q; e4 _+ I# d0 J8 F+ M
Default : No
4 {0 a: ^% F9 }0 tForced : No

; q! A3 k! t2 `- C! Y
0 i! r9 A7 D( W1 X% G& r$ A, f  E; e, d" p

寶劍與權杖. MKV.torrent

34.46 KB, 下載次數: 8

累計簽到︰2 天
連續簽到︰1 天
發表於 4 天前 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
累計簽到︰1233 天
連續簽到︰22 天
發表於 4 天前 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到︰1 天
連續簽到︰1 天
發表於 4 天前 | 顯示全部樓層
Thank you for sharing.

回復樓主 親!! 現在是淩晨!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部