WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:104 回復:0 發表於 2021-1-7 10:23:24
本主題由 212love 於 7 天前 刪除回復
累計簽到:2124 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-1-7 10:23:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

結束開始 Endings.Beginnings., 2019.[MKV / 4.64G] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 
地區: 美國 韓國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
1.jpg
: l2 |3 \5 P9 G3 _7 {, _4 h8 h# m5 J. x! }9 G8 G
◎译 名 结束,开始/No No No, Yes/不不不,好的/爱情,是开始还是结束(台)8 b, K" Q# m2 R8 [7 e) U
◎片 名 Endings, Beginnings
% F& L9 \+ Q7 Q; T◎年 代 2019
3 w4 L5 B& u' W9 w4 @+ g◎产 地 美国,韩国0 l; O7 }9 ?+ P; ]/ i* I/ A
◎类 别 剧情
: v+ l1 d6 q+ f% t1 C/ b◎语 言 英语4 M& O0 ^9 w: s0 X, y
◎上映日期 2019-09-08(多伦多电影节) / 2020-04-17(美国)3 {( Z# y( R! a" C/ l
◎IMDb评分 5.7/10 from 2474 users
1 {# n* Y& ^- B; N5 @. ]◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt9147456/
# C5 x3 |  J* s0 }: \: {" T! v, B◎豆瓣评分 5.3/10 from 454 users
/ l& d! \* b! m◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30355047/( i0 z1 Z, ?0 w% |1 a) w
◎片 长 110分钟
9 U/ U' p" g9 a- a◎导 演 德雷克·多雷穆斯 Drake Doremus
6 E# H& F( w- y3 ^% W$ Y7 u1 Z* }◎编 剧 德雷克·多雷穆斯 Drake Doremus
/ g: q% R+ e& T/ s9 z' ^2 ]◎主 演 谢琳·伍德蕾 Shailene Woodley' u$ Q- [) a2 \% Y/ t
   詹米·多南 Jamie Dornan" C6 _  D& O0 i
   塞巴斯蒂安·斯坦 Sebastian Stan
' g. ~8 h8 r) z9 D* c! _   马修·格雷·古柏勒 Matthew Gray Gubler
7 Q  |2 O! j' ?/ z8 l   林赛·斯隆 Lindsay Sloane
  f2 h$ L0 v& {/ b8 E   沙米尔·安德森 Shamier Anderson+ r) f& P4 p: c# O8 y8 V& \0 }1 ]
   加勒特·科菲 Garrett Coffey+ G& P! z! o, v5 F. P
   瑙伦·德沃芙 Noureen DeWulf
1 X* n0 |, h  v$ M) o) a" H: s5 K   玛丽·费伯 Mary Faber
9 w. _; O# H$ \+ {$ \4 V* {   凯拉·塞吉维克 Kyra Sedgwick" R( I# U( G/ V6 ]& w! x: L
   朱利安·沃克斯 Julian Works' M4 v1 @' J5 K/ x
' C# K. F/ q% Z5 O" L5 ~: f
◎标 签 塞巴斯蒂安·斯坦 | SebastianStan | 美国 | 爱情 | 剧情 | 詹米·多南 | 2019 | 美国电影
7 p5 u7 ~( J$ s
* c7 J' G0 m/ ]* D: [◎简 介
/ Y4 l& B: D9 l7 N1 F; d- M; z6 _$ O0 T2 G3 d) s2 y! S. n
 影片看剧情很多雷穆斯,他也和小说家Jardine Libaire一起写剧本,聚焦伍德蕾饰演的三十多岁的女子Daphne在一年内遭遇的爱和心碎,她将以一连串事件、往想不到的方向去揭开自己人生的秘密。) G- G5 s  L$ y% q: V$ R+ m$ U/ S6 m; L
Video
' {5 J: `5 H5 j0 Z" L, k0 zID : 1
9 D% G% B" Z' @7 oFormat : AVC7 a4 P: E2 T4 @- E( x: s
Format/Info : Advanced Video Codec  d2 c1 T& u' O% e3 }+ @
Format profile : [email protected]
! o* r, B5 i: e7 v9 N! b1 N* [; tFormat settings : CABAC / 4 Ref Frames, B9 ]- ?! F7 [
Format settings, CABAC : Yes
! ^/ [7 G4 p7 T4 G, }Format settings, Reference frames : 4 frames4 D# \. j; K1 P! E
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
9 f% R" h4 T2 ~9 |; }Duration : 1 h 50 min5 \6 C- p" W2 @) i$ |. O$ N
Bit rate mode : Constant  I( @* k9 }# U! T
Bit rate : 5 369 kb/s
3 m/ e% L' T; H5 Z$ v# {" YNominal bit rate : 10 000 kb/s
# g2 ~8 r3 ?, y. ~- S1 k8 `$ zWidth : 1 920 pixels. C; ~$ [$ {$ D# W, K
Height : 816 pixels9 ]# T( M8 e9 P+ x
Display aspect ratio : 2.35:1
* `' u: U6 s( c# F5 Q$ ?" x3 qFrame rate mode : Constant
$ y/ b: a& W+ w- S: s! W1 Z! xFrame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS) U% K5 f8 J1 r( x: @. f
Color space : YUV+ q- @6 d7 r  n1 A
Chroma subsampling : 4:2:0
0 t* S1 W8 {" j7 iBit depth : 8 bits: D5 S3 D& z+ ^
Scan type : Progressive
* s5 [4 C0 a; g5 YBits/(Pixel*Frame) : 0.143- K8 b0 I# T; q3 N% O& _
Stream size : 4.15 GiB (89%)
" O( G; N( b; _+ `- S" jDefault : Yes3 b/ k9 C& R1 F9 U) X
Forced : No# M' e. N" d# H
Color range : Limited+ A& m/ b/ I* n) P" I! {
Color primaries : BT.709
7 A) |7 C% s2 xTransfer characteristics : BT.709( ^' \% R4 f. w
Matrix coefficients : BT.709
& w/ M& s+ Q' w. Q! O6 U% [: h( _; F2 `, g' L8 p- X! `" G6 l" Z
Audio! g. S  ?9 ^, C# V) F6 ~
ID : 2
* o+ m; T0 c  k7 _* ^2 B* y3 aFormat : E-AC-3
- M. j+ Y# E+ |5 R7 I; n& xFormat/Info : Enhanced AC-3+ H$ Q! h" x/ S2 f  T1 k
Commercial name : Dolby Digital Plus
) {3 c# A8 g( N4 RCodec ID : A_EAC3% w4 X! g5 J8 q
Duration : 1 h 50 min' |  `3 H" u. w$ g+ W6 j
Bit rate mode : Constant" T$ R! s1 U- h  `) T' W9 Z
Bit rate : 640 kb/s
( A, T! g9 v% ?  W; oChannel(s) : 6 channels8 [7 e1 ]! w$ @8 B" I/ [( T
Channel layout : L R C LFE Ls Rs4 ~: C) v' i, n; k$ e
Sampling rate : 48.0 kHz
+ b7 U# T4 S& |* wFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)' |% {: C8 X# r* p, f) {" a
Compression mode : Lossy
) Q! O4 k% s- h1 rStream size : 506 MiB (11%)
5 A( A! w# d' C# o2 e- D' pLanguage : English% d; _; D4 x7 j
Service kind : Complete Main$ P" r( G7 v# \* h7 A3 L
Default : Yes
7 t9 Z; c. H! @* ?Forced : No
$ ]) n) V( ]3 [0 F) q8 [( p
3 d9 |9 e' P" V  z+ `8 E% ]Text
- |( r+ f' ~5 r! j& k+ DID : 3
/ r7 r# C4 G- H' v; XFormat : UTF-8
# `1 A  p$ C+ W% m) gCodec ID : S_TEXT/UTF8& O3 q( s* I+ g+ A1 }! b
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
+ G2 t' \6 F& q0 x' jDuration : 1 h 49 min/ n' s0 v) |5 d! B
Bit rate : 63 b/s
$ W$ T' X1 O( E! q. z9 uCount of elements : 1726( T: X- W' e& X% ?- N
Stream size : 50.6 KiB (0%)( j; B/ D* c* N# f  l' Q8 o4 E" a
Title : SDH: [# M) m- C& B  l9 E% W
Language : English
) z" w. R) s* x6 GDefault : No
& o/ E7 ]5 l% `; P3 \! I; i# vForced : No% x, _( o5 B" @. n  j
' b! \2 _1 m  k+ y
Menu) N, R; Q% @  R4 V
00:00:00.000 : en:Studio Logo/ ~% ]! N$ m# q
00:00:48.000 : en:Opening Credits
+ O7 ~! Z* Z, x( a00:00:59.000 : en:Scene 3
9 c4 W7 ~& I  p9 m* A00:05:09.000 : en:Scene 4
+ x; N3 P" c" g00:09:04.000 : en:Scene 5* w6 h. ]' m; J
00:12:06.000 : en:Scene 64 q9 o# v) H: A/ b0 t- s$ F
00:20:31.000 : en:Scene 7; i* u5 N$ w8 @6 y4 ~, J
00:28:59.000 : en:Scene 8# F- ~, m1 e, b& e" J
00:37:24.000 : en:Scene 9
8 Z8 C  |2 B9 }- |00:39:54.000 : en:Scene 10# ^. T/ F2 z1 \( F* b) M- k
00:45:06.000 : en:Scene 11
8 V* w; f4 x" l7 I4 ?( J/ c: w- @00:53:19.000 : en:Scene 12  K% q! z3 r+ _9 L
00:56:08.000 : en:Scene 13
; L4 w; \3 m# }. M7 e01:03:45.000 : en:Scene 14% a+ o& ~% a# b% X6 f* L2 u
01:12:27.000 : en:Scene 15
9 }5 Q% O' S; G; ]1 i" z% ?01:19:56.000 : en:Scene 16
9 `2 ]4 P6 z7 ]01:27:02.000 : en:Scene 172 s6 C; h1 f; s% I3 N; N
01:31:01.000 : en:Scene 18
$ r3 c. m3 I! @- Y01:36:09.000 : en:Scene 194 {' D+ F  M9 E
01:38:25.000 : en:Scene 20
+ D7 h6 W  w+ O6 y! J01:45:34.000 : en:End Credits
  J, D2 L; U) a: Z6 ]
) M- j8 ~( w! p. A0 N: r
3 H9 ]. z; H, P* l/ ^# Y' o4 M

結束開始. MKV.torrent

46.98 KB, 下載次數: 4

回復樓主 親!! 現在是後半夜!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部