WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:36 回復:1 發表於 4 天前
本主題由 212love 於 前天 10:22 解除高亮
累計簽到︰1941 天
連續簽到︰5 天
發表於 4 天前 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

官方機密/官方秘密 Official.Secrets, 2019.[MKV / 24.16G] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 驚悚 传记 
地區: 美國 英國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
1.jpg ' y, x5 l% O9 N! K- R
5 t& ]5 n4 N+ u( L2 ?0 B; e% |
◎译 名 官方机密 / 官方秘密 / 官谎真相(港) / 瞒天机密(台)
7 J# t& j/ H3 }3 ~7 ~2 W5 B1 S! C◎片 名 Official Secrets* K& m, }$ L/ I! f8 d
◎年 代 20194 P$ {) C# ^- ?9 D
◎产 地 英国 / 美国
) z+ c* e  G, x# Q7 E◎类 别 剧情 / 惊悚 / 传记. c# `* A' E' a% k
◎语 言 英语$ g5 c- {9 ^! z) c& y
◎上映日期 2019-01-28(圣丹斯电影节) / 2019-08-30(美国)
( A. Q: y0 k# d/ h- D7 t! i& E3 m% \◎IMDb评分 7.3/10 from 15195 users
3 k. l: q$ v, H$ V◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt5431890* Q  ]( ?- M; @
◎豆瓣评分 7.7/10 from 8255 users) k# @  w0 F0 x0 }. v" \
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26718799/
8 @: i' W8 I9 x+ L- ~- Q◎片 长 112分钟(圣丹斯电影节)  a& l  T1 Q0 S! p
◎导 演 加文·胡德 Gavin Hood  n2 Q2 c2 C6 l
◎编 剧 加文·胡德 Gavin Hood / Gregory Bernstein / Sara Bernstein / Marcia Mitchell / Thomas Mitchell
" e# h0 s) u5 z+ t; v◎主 演 凯拉·奈特莉 Keira Knightley
3 B4 r) v) g- N9 c- e   马特·史密斯 Matt Smith/ s0 `9 k1 d! _) W
   拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes
3 h- G$ m- k' v4 |, I   马修·古迪 Matthew Goode
! g5 l4 m0 F, M" E   因迪拉·瓦玛 Indira Varma9 y1 b0 }- Z. `- S5 _5 k" n7 v
   瑞斯·伊凡斯 Rhys Ifans& _7 [' {3 \# Q5 U' ~
   康勒斯·希尔 Conleth Hill
+ g; q& p  t2 w4 q   玛安娜·本灵 MyAnna Buring
7 R" {: q9 w8 ]. {4 c( e- F: f" I   塔姆辛·格雷格 Tamsin Greig& L" k! b% H' J5 T, A' O; P
   哈蒂·莫拉汉 Hattie Morahan
3 e% V' D/ L& K* H6 |  h) E. i. q   杰克·法辛 Jack Farthing3 l5 c( A) X# N% O: x
   邵恩·杜里 Shaun Dooley. t8 S; f3 m- s9 n6 o+ G
   约翰·赫夫南 John Heffernan
, h0 I2 g5 U5 O. t  ?/ O0 Y   雷·潘莎基 Ray Panthaki% o+ U+ ^6 L0 w+ z) Y
   莫妮卡·杜兰 Monica Dolan
& J2 ^& g5 i. ^   克里斯·拉金 Chris Larkin
2 J! t  T7 U7 W! x   肯尼思·库兰汉姆 Kenneth Cranham4 Y9 W" h1 e0 }& l2 r( p! U
   彼得·吉尼斯 Peter Guinness* p) A& x# w* ^+ V" t) \0 p
   克莱夫·弗朗西斯 Clive Francis, w, o- v1 s0 D' X
   哈娜可福特曼 Hanako Footman  A* l( t# s+ V3 U
   克里斯·雷利 Chris Reilly
6 e6 \! u8 |. Q1 @( m   马诺伊·阿南德 Manoj Anand
# O2 I0 E& N" g   詹妮·迪 Janie Dee- X2 v4 w1 i3 `
   乔·惠特利 Jo Wheatley0 x# Q8 Z# w7 c. J# D7 @
   亚当·巴克里 Adam Bakri. ^. t0 X+ A  D4 H0 e( d2 x% I3 q8 Z. o
   马克·普雷斯顿 Mark Preston
# M( d0 d9 h& H* K( [   菲奥娜·斯金纳尔 Fiona Skinner4 J" e/ B! x3 D1 u9 g1 P- z' ^
   保罗·布莱克维尔 Paul Blackwell5 v3 B0 `0 P; \, J) A
2 o" M8 _) E% s4 s% `
3 N& g3 U0 T9 G# S, l4 Y
◎标 签 英国 | 政治 | 真实事件改编 | 剧情 | 传记 | 2019 | 美国 | KeiraKnightley
+ `( d/ N: ?$ L+ a; v6 R4 P% W. [$ s- ~0 C$ \+ V
◎简 介! q# Y0 \+ p, F5 I7 ^# F
1 P$ |" d& t6 L6 N" Q2 I
 改编自真实事件,聚焦前英国情报机构政府通信总部的翻译员Katharine Gun,她在2003年伊拉克战争爆发前夕泄露了一份国家安全局备忘录,曝光美国和英国联合对联合国安理会成员进行的非法间谍活动。本片的剧本来自基于此真实事件的纪实文学作品《The Spy Who Tried To Stop A War: Katharine Gun And The Secret Plot To Sanction The Iraq Invasion》。0 T6 _8 c( c) l! N! b8 z: a
Video+ R6 k2 [) B* B/ H) y8 U2 _. C
ID : 1( t5 i2 }7 D2 u" J: q" U
Format : AVC
) X/ v9 R& ~5 ^  i) uFormat/Info : Advanced Video Codec* l: z/ u& W5 H
Format profile : [email protected]
2 F) Z2 a/ k( }: wFormat settings : CABAC / 4 Ref Frames1 v3 S+ W1 L% r
Format settings, CABAC : Yes
: X1 z6 x; |: H2 GFormat settings, Reference frames : 4 frames
7 M+ j7 w# k, L% C) [7 P6 QFormat settings, GOP : M=3, N=242 u0 t6 @7 r8 G" `: A( [* r
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
! [: T' K7 y! S3 a  wDuration : 1 h 51 min5 A1 a5 C) @- R- H# A' X$ X( }
Bit rate mode : Variable, ~- A# |9 j9 ^  s; l6 u6 ~# }
Bit rate : 29.0 Mb/s
& W9 Q( Z" n  S2 oMaximum bit rate : 35.0 Mb/s8 Y# Y3 U/ t- l( t" R
Width : 1 920 pixels
, P% A% P! U. D: `Height : 1 080 pixels1 i* {% T2 u' @  ^+ F
Display aspect ratio : 16:9
' g) B. ^, k& _Frame rate mode : Constant
  o$ m4 R" x7 D% z9 yFrame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
* a4 C  C/ M7 B  ]4 E) S( p9 vStandard : NTSC# S+ E" t: l# A  c1 x
Color space : YUV
$ _; ^* K9 C$ U5 q6 J5 B1 Q" p; uChroma subsampling : 4:2:07 o3 q) k3 l" ~4 {3 G7 V3 x
Bit depth : 8 bits
  {/ d1 d8 f# B$ vScan type : Progressive
' Y9 Y9 ?# `5 w, IBits/(Pixel*Frame) : 0.584. U  C& h/ x/ V6 d" \! y' H& M
Stream size : 22.7 GiB (94%)$ F3 G9 I. R5 b! o( u
Title : Official.Secrets.2019.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
4 P2 z  l% O- W8 E: J) g% bLanguage : English1 e; `3 p8 [; l  }2 V
Default : No
, p" J* j5 i0 J( c) @+ ]& pForced : No0 R2 x  |* H. v0 x6 y9 s
Color range : Limited
! S* _, I1 b! L. `- U# dColor primaries : BT.709
, ?( H* m% w' `/ F8 ~& ^Transfer characteristics : BT.709
5 a- G# }2 g/ \Matrix coefficients : BT.709: w5 N$ Y' `, @- k3 _# F
6 h( V2 Q  b/ {3 v1 Z! H
Audio #1. }& o+ W  g# C, }6 U9 R9 _
ID : 2
0 d$ c9 h+ K5 v. E# C% EFormat : DTS XLL5 R. C( b0 t) e
Format/Info : Digital Theater Systems
2 M7 y1 {2 r+ v. e% H3 JCommercial name : DTS-HD Master Audio
4 H2 ^! b* k) v4 ACodec ID : A_DTS
9 l) d3 h; f% ]Duration : 1 h 51 min" X$ L7 q+ P+ n9 f' q
Bit rate mode : Variable
) L- I# X% s! ?9 L9 s1 z5 C. h& \Bit rate : 1 701 kb/s: f$ e4 B. G  L7 V: o4 s
Channel(s) : 6 channels; g$ h7 T9 ^' Z5 M' {
Channel layout : C L R Ls Rs LFE; l, B( w) \1 g9 u; z: f
Sampling rate : 48.0 kHz, S' j1 M/ W% [7 u* p
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)7 s) X3 H5 c$ T+ g* N* X, ?) j( E
Bit depth : 16 bits
' d" S( H$ i- c; m% Q/ L" GCompression mode : Lossless2 x$ w8 c9 Z5 m4 x
Stream size : 1.33 GiB (5%)
2 s. W2 J" k6 F% h! {Title : Official.Secrets.2019.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT5 t, p* U5 g2 R" X! l; q
Language : English! Y& O: j6 U) y; `2 _
Default : Yes, L' N. h5 k8 W# H; r) V+ y
Forced : No8 f7 z2 p9 S) _# k4 s, [; D
' e  M0 E* d) a1 N9 j
Audio #2
( l& x) ?5 ~0 D3 yID : 3' s* g3 r: [3 O3 c9 b& m2 D
Format : AC-3/ W( p) I# R6 y' T/ e
Format/Info : Audio Coding 3
$ i8 U- d; B9 E7 t/ m6 [Commercial name : Dolby Digital7 p) F6 W9 Y  W, ?$ D/ x
Codec ID : A_AC3/ s' U% F% \  ?+ A5 g- c% D3 }
Duration : 1 h 51 min
5 T: f; Y5 c. F3 F8 q1 ~8 XBit rate mode : Constant4 O. W( J6 l; z8 D- |# a8 m/ A
Bit rate : 192 kb/s
& R- Z" G) ?0 V8 ?9 FChannel(s) : 2 channels
5 T- x5 t1 }2 W, X0 {& _Channel layout : L R
0 C4 x" \: c0 `; l/ j( \Sampling rate : 48.0 kHz0 V1 h/ ?; x1 o3 c6 w/ ]
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
. k1 Q" t- P; [5 [Bit depth : 16 bits, C8 P, \) f/ g; J, U: e: _* D
Compression mode : Lossy
, m  {: i5 @, d& `Stream size : 154 MiB (1%)
) `* j! d. k* P! mTitle : Official.Secrets.2019.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT- i* ^+ i# ]1 X: K9 l
Language : English! s" U  O, x0 z3 n
Service kind : Complete Main" X9 T7 A+ p' S6 T  D, Y4 j
Default : No
0 k5 l( }3 I9 r% i# e* J* x' ]/ x/ UForced : No6 r" l% ?8 H/ k& K
; B: O! H3 E" e" i
Text #14 p9 g- b, ?) `+ g
ID : 4
6 o: e6 ]$ l% m0 l  XFormat : UTF-8
, p7 S. ^% y, Y+ A8 t; ^5 }( RCodec ID : S_TEXT/UTF8
' n1 N; x5 `! z& ECodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
0 Y+ i/ g, b- d6 Z. ]- c+ I3 Z& NDuration : 48 min 16 s
7 ~7 o# `: U- u  DBit rate : 0 b/s
- w+ D+ ^" u% G; {0 M0 f* RCount of elements : 85 h" D! G! l& Y. t$ N9 L4 R+ n, A
Stream size : 127 Bytes (0%)/ k8 g0 {4 w5 _0 h3 e
Title : English-FORCED-SRT6 |- F9 o4 v% ?
Language : English+ |7 R/ ]! Z+ [$ n6 L
Default : Yes
5 s3 x& n: H5 ~9 Z" h( \  d2 HForced : Yes
6 a) `$ D  ]1 b' ?9 `
; Q! i0 P( k" a; i  V: _0 o" P/ @Text #2
* r! d' }/ \( V7 B/ CID : 58 T# Z: k6 V3 \
Format : UTF-8* `3 w( s- U5 {: B7 ^
Codec ID : S_TEXT/UTF8, h6 {% c, \1 E" Q3 V  O
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text( _* A2 F% L- k+ W3 c. e9 A/ O7 k# y
Duration : 1 h 44 min- o8 W) P+ m, G5 G7 G# I  j
Bit rate : 81 b/s
; d4 M* c; ~# A/ u- v- J' oCount of elements : 1786
8 m2 z1 X- L5 V* i) AStream size : 62.1 KiB (0%)5 G) S+ J; @' J6 T2 [) `& g2 H
Title : English-SRT
; `" H1 a2 H$ C, P4 t' H9 h( |Language : English
# M; g* P( g9 j3 A4 Q# IDefault : No' J  \- j. B* T( j+ Y
Forced : No3 M; S; T5 T# d- X. V
" `9 ^7 `# r1 d5 K* w
Text #3
" D3 l- a( k/ X% {! pID : 6
/ |  D; U2 z* r6 n: i. f0 FFormat : PGS4 b# |3 x) i2 m% d$ u9 b/ E
Muxing mode : zlib
" F8 X1 F6 m4 M( `* JCodec ID : S_HDMV/PGS" Z% Q- M1 g4 S) e$ U
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
: Q- H7 H  b- @) h4 ]5 KDuration : 1 h 44 min
. ~+ V; P' Z; ?) t& zBit rate : 59.6 kb/s" \  x+ |! d; h  i% u5 s
Count of elements : 3690* j' D4 Q9 U; n' V+ v) T" O8 r- E
Stream size : 44.6 MiB (0%)
* i4 a# ?5 G! Z7 _Title : English-PGS6 G# v# n6 [7 I
Language : English, H; J6 O& s* ~- d
Default : No
) K4 N9 U8 [1 c1 YForced : No
1 q  n1 E( X; A5 K2 i  F
  e* ~6 i1 J4 BText #48 n; S  |% _, V/ Z) J4 f2 @
ID : 7, e) m: i7 J$ l) t# [
Format : PGS
% I5 H( ~7 o0 _6 l$ c7 D0 zMuxing mode : zlib
1 L- Y/ ]; P: l+ |Codec ID : S_HDMV/PGS8 o5 R' i% A! P8 H1 C2 L; I
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
. ?& `5 F) O0 c4 v+ |+ B. P! HDuration : 48 min 16 s
7 b5 ~: }# }7 H: q7 ?Bit rate : 265 b/s
" Y0 p1 r, Q5 q1 a6 e. v  |Count of elements : 163 W' \" {' y& e6 i
Stream size : 94.0 KiB (0%)
9 J3 b2 [7 X& W, W0 LTitle : English-FORCED-PGS2 h; n# c, h+ B/ Q1 D& Y. M5 _
Language : English
# H% |4 g, \* K6 z8 oDefault : No
# m7 E, `' w% uForced : No$ \& V  F% Z$ m9 V+ x% X

- R- l% J+ _5 CMenu. m8 G, ~- ?" D/ v1 O: o
00:00:00.000 : en:Chapter 014 Z+ x! L1 w1 E7 T
00:09:15.221 : en:Chapter 02
5 z& v( o+ K: E' Y' W: F# _00:16:42.710 : en:Chapter 03
( @" R; X3 e# r00:22:48.658 : en:Chapter 04
+ \  d4 B5 Z  T# W00:30:24.614 : en:Chapter 05
# A% |2 L0 R4 |3 M6 W5 T00:36:46.329 : en:Chapter 06
4 w* D1 H4 i" _% W8 D00:43:28.272 : en:Chapter 07
) ]- Y( J7 {/ |- R! c9 n00:51:34.758 : en:Chapter 08
. I( V, i( F* V5 p$ `00:59:50.003 : en:Chapter 095 [+ j$ G3 H- }" g+ u
01:04:43.796 : en:Chapter 109 }4 n8 z1 O! Q" T% l' o. c; k
01:12:51.367 : en:Chapter 11
+ ~) F2 ]" V' K& r4 R+ O4 E01:18:34.543 : en:Chapter 12
! \" a9 b- G. v- x1 t, P) ^9 P! f01:26:53.291 : en:Chapter 135 `0 j4 a/ ?  w# S* Z5 [: @
01:33:57.131 : en:Chapter 14
! K+ I9 b$ K* k- A' G% U01:42:49.454 : en:Chapter 153 F# m( J# ~* |! y( J5 d# Y
01:45:16.852 : en:Chapter 16
官方機密. MKV.torrent (60.97 KB, 下載次數: 7)
累計簽到︰104 天
連續簽到︰2 天
發表於 4 天前 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
這個我收藏了!謝謝分享!WK的資源越來越豐富,這少不了大大的辛勞!

回復樓主 親!! 現在是淩晨!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部